DESET ZAPOVEDI V STARI IN V NOVI ZAVEZI

10 zapovedi v Svetem pismu (2 Mz 20:2-17; SSP)
Tukaj je prepis 10 zapovedi iz Svetega pisma, Slovenski standardni prevod:
1. Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene!
2. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo,  toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.
3. Ne izgovarjaj po nemarnem imena GOSPODA, svojega Boga, kajti GOSPOD ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime!
4. Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
5. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog!
6. Ne ubijaj!
7. Ne prešuštvuj!
8. Ne kradi!
9. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu!
10. Ne žêli hiše svojega bližnjega! Ne žêli žene svojega bližnjega ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne česar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu!
Božje zapovedi se delijo na dva dela: prvi del zapovedi (od 1. do 4.) govori o odnosu človeka do Boga, drugi del zapovedi (od 5. do 10.) pa o odnosu človeka do drugih ljudi.
Jezus je 10 zapovedi povzel v dve zapovedi (Mr 12,30-31):
1.  »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo.«
2.  »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.«
in povedal, da so v teh dveh zapovedih zaobjeti vsi nauki Svetega pisma.
Deset zapovedi iz 2. Mojzesove knjige (Eksodus) ima obliko, v kakršni jih je Mojzes prejel, med tem ko so zapovedi, navedene v Katekizmu katoliške cerkve, nekakšni »izvlečki«, ki so vključeni v cerkveni nauk.
Kljub »okrajšanju« pa obstaja nekaj razlik. Zapoved »Ne skruni Božjega imena« je v Katekizmu katoliške cerkve navedena kot druga po vrsti, v Mojzesovi knjigi pa kot tretja. To je zato, ker je zapoved »Ne delaj si rezane podobe /…/« izpadla. Vzrok zato je razvoj krščanstva v prvih stoletjih. Po sporu med ikonoklasti in ikonoduli so kristjani sprejeli uradno tolmačenje, da Božje zapovedi ne prepovedujejo izdelave podob, pač pa njihovo čaščenje. V starozaveznem času je obstajala velika nevarnost, da bi Izraelci zapadli malikovanju poganskih bogov, saj so bili obkroženi s poganskimi narodi. S tem namenom jim je bila dana zapoved, naj si ne delajo sploh nikakršnih podob (to je hkrati vzrok bornosti Judovske upodobitvene umetnosti). V poznejšem času za kristjane ta razlog ni bil več aktualen.[navedi vir]
Sveto pismo tudi v novi zavezi poudarja 2. zapoved o nemalikovanju:
• 1Jn 5:21 »Otroci, varujte se malikov.«
• 1Kor 10:7,14 »Ne postanite malikovalci, kot so bili nekateri izmed njih, kakor je pisano: Ljudje so sedli jest in pit in so vstali, da bi se zabavali. Zato, ljubi, bežite od malikovanja.«
• 1Kor 8:4 »Kar torej zadeva uživanje mesa, darovanega malikom, vemo, da malik ni nič na svetu in da ni Boga razen enega.« (EKU)
Z odpravo druge zapovedi je nastal številčni zamik, ki pomeni, da je deseto mesto postalo prosto (le devet zapovedi). To so odpravili z razčlenitvijo (nekdanje) desete zapovedi »Ne želi /…/« na dva dela, katere del »Ne želi svojega bližnjega žene« je postal deveta zapoved, »Ne želi svojega bližnjega blaga« pa prenovljena deseta.
Zapoved: Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj!
Zapoved »Spominjaj se sobotnega dne« se nanaša na 7. dan tedna, ki ga je Bog določil kot prost dan počitka, saj je tudi sam pri stvarjenju sveta 6 dni delal, sedmi dan pa počival (1Mz 2,1-4). Pri Judih je bil 7. dan tedna sobota (šabat), kakor je Bog po Mojzesu zapisal v 4. zapovedi (glej Mojzesove zapovedi zgoraj). Judovska duhovščina je nato tekom stoletij sama nadgrajevala to zapoved z natančnimi določili, kaj se sme delati in kaj ne. Bilo jih je natanko 365. Tako je nastala gora odredb, ki se jih je moral vsak pravoveren Jud pikolovsko držati. Jezus Kristus je duhovščini očital , da skrbijo samo za zunanje izpolnjevanje zapovedi, da se lahko s tem postavljajo pred ljudmi, medtem ko je njihova notranjost nepostavna (Mt 23,27-28). Grajal jih je tudi zaradi dejstva, da vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti (Mt 23,4). S tem je Jezus jasno pokazal, kako lahko človeka izpolnjevanje mnogih pravil popolnoma odvrne od duhovnega življenja in ga usužnji, ter poudaril: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote.« (Mr 2,27). Tako sobota ni ustvarjena za Juda, pač pa za vsakega človeka. Nadalje je dejal: »Zato je Sin človekov Gospod tudi sobote.« (Mr 2,28).
Sobota je kot dan počitka bila v veljavi vse do leta 364, ko je koncil v Laoidikeji odredil, da se v soboto več ne počiva in da se poslej Gospoda slavi na nedeljo (kanon 29), čeprav v kanonu 19 zahteva, da se evangeliji berejo ob sobotah. Koncil v Kalcedonu leta 451 je ta kanon potrdil.
Za razliko od teh dveh koncilov pa so Jezus in apostoli prve cerkve posvečevali soboto:
• (Jezus) Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. (Lk 4:16).
• (Pavel in Barnaba) Na sobotni dan sta šla v shodnico in sedla. Ob odhodu so ju prosili, naj jim prihodnjo soboto spregovorita o pomenu teh besed. Naslednjo soboto se je zbralo skoraj vse mesto, da bi slišali Gospodovo besedo. (Apd 13:13,42,44)
• Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. (Apd 16:13)
10 zapovedi v rimo-katoliškem katekizmu
Tukaj je prepis »katehetskega obrazca« iz rimo-katoliškega katekizma:
1. Veruj v enega Boga!
2. Ne skruni božjega imena!
3. Posvečuj Gospodov dan!
4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!
5. Ne ubijaj!
6. Ne nečistuj!
7. Ne kradi!
8. Ne pričaj po krivem!
9. Ne želi svojega bližnjega žene!
10. Ne želi svojega bližnjega blaga!
Deset Božjih zapovedi v Novi zavezi
Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč izpolnit sem jih prišel. Amen, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena jota ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. (Mt 5:17):
1. Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi! (Mt 4:10)
2. Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo nekaj, kar je podobno zlatu ali srebru ali kamnu, ki sta ga izoblikovali človeška umetnost in domiselnost. (Apd 17:29) Otroci, varujte se malikov. (1Jn 5:21) […] Pisal sem vam, da se ne smete družiti s takim, ki sebe imenuje brat, pa je […] malikovalec […]. S takim niti ne jejte skupaj.(1Kor 5:11) […] Malikovalci […] ne bodo dediči Božjega kraljestva. (1Kor 6:9-10) V čem se Božje svetišče strinja z maliki? (2Kor 6:16) Veste, kako ste bili zapeljani in ste se dali voditi k nemim malikom, ko ste bili še pogani. (1Kor 12:2) Odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu. (1Tes 1:9)
3. Posvečeno bodi tvoje ime. (Lk 11:2) Tako Božjega imena in nauka ne bodo preklinjali. (1Tim 6:1)
4. Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov Gospod tudi sobote. (Mr 2:27-28) Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. (Mr 1:21) Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. (Mr 6:2) Prišel je v Kafarnáum, mesto v Galileji, in v soboto učil ljudi. (Lk 4:31) Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. (13:8) Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on. (1Jn 2:6) Torej božjemu ljudstvu še ostaja sobotni počitek. (Heb 4:9 EKU)
5. Spoštuj očeta in mater! (Mt 15:3, Mr 7:10, Mt 19:19, Mr 10:19, Lk 18:20, Ef 6:2, Kol 3:20)
6. Ne ubijaj! (Mt 19:18, Mr 10:19, Rim 13:9, Jak 2:11)
7. Ne prešuštvuj! (Mt 5:27-28, 19:18, Mr 10:19, Lk 18:20)
8. Ne kradi! (Mt 19:18, Mr 10:19, Lk 18:20, Rim 13:9)
9. Ne pričaj po krivem (Mt 19:18, Mr 10:19, Lk 18:20, Rim 13:9, Ef 4:25, Kol 3:9)
10. Ne poželi! (Lk 12:15, Rim 7:7, 13:9)
Vzeto iz wikopedije…
Ta vnos je bil objavljen v KATEHEZA STARŠI. Zaznamek za trajno povezavo.