KRIŽEV POT

Zgodovina križevega pota:
Križev pot je pobožnost, ki je nastala v Jeruzalemu, od tam pa so jo romarji prenesli v Evropo zlasti v dobi kriţarskih vonj in to pod vodstvom Frančiškovih sinov, varuhov Boţjega groba. Postavljali so jih najprej zunaj po gričih v naravnih (jeruzalemskih) izmerah, pozneje v sedaj običajni »skrčeni« obliki kar v cerkvah. Podpora molitvi so bile knjiţice s premišljevanji (včasih tudi s slikami), in podobe, ki so jih razen lesenih kriţev postavljali zunaj v kapelicah in cerkvah. Sedaj običajne »jeruzalemske postaje je širil v začetku 18. stol. zlasti sv. Leonard Portomavriški. Ker te postaje niso vse biblične, je pistojski škof S. Ricci ob koncu 18. stol. hotel uvesti samo biblične postaje, a se jih je pri nas prijel vzdevek »janzenistični« kriţev pot (v Avstriji govorijo o joţefinskem), ker so jih propagirali škofje in duhovniki joţefinkse dobe, pri nas zlasti ljubljanski škof Mihael Brigido. (Iz knjige M. Smolnik, »Litrugika«, str. 223-224 )
Kako je sestavljen kriţev pot?
Kriţev pot ima 14 postaj. Med teme jih je večina svetopisemskih, nekatere pa so nastale tudi iz zavesti, da je Jezus Kristus v naše odrešenje pretrpel smrt na kriţu. Ljudje so ţeleli premišljevati to trpljenje, da bi mu postali čimbolj podobni. Zgled je sv. Frančišek, ki je, podobno kot o boţiču, hotel čimbolj podoţiveti Kristusovo trpljenje. Iz tega hrepenenje je nastala poboţnost, ki ji danes rečemo kriţev pot. Da bi pa bili res vsi ljudje, vseh slojev in poklicev zajeti vanjo so dodali nekatere postaje. Z njimi so si hoteli predočiti še nekatere hrabre drţe, kot na primer, Jezusa, ki klub svojemu trpljenju tolaţi ţene, Marije, ki ga spremlja na poti na Kalvarijo in Veronike. Postaje so naslednje:
1. Pilat obsodi Jezusa na smrt
2. Jezus vzame kriţ na svoje rame
3. Jezus pade prvič pod kriţem
4. Jezus sreča svojo mater
5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi kriţ
6. Veronika poda Jezusu potni prt
7. Jezus pade drugič pod kriţem
8. Jezus nagovori jeruzalemske ţene
9. Jezus pade tretjič pod kriţem
10. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z ţolčem mešanega
11. Jezusa pribijejo na kriţ
12. Jezus umre na kriţu
13. Jezusa snamejo s kriţa in poloţe Mariji v naročje
14. Jezusa poloţe v grob
15.
III. PREDLOGI ZA ANIMACIJO V SKUPINI
 Za začetek ure lahko, kjer je več animatorjev ti uprizorijo katero od postaj Kriţevega pota ali pa to prepustijo preprosti otroški iznajdljivosti.
 Risanje posameznih postaj.
 Po pogovoru narišemo s čim bi lahko Jezusu pomagali na kriţevem potu.
 Skupina se pogovori o vsebini ene od postaj in nato izdela simbol (npr. podana desnica, sklenjeni roki,…), ki to najbolje izraţa. Tako naredimo malo drugačen kriţev pot simbolov.
 Poistovetim se z eno od oseb, ki so bile ob poti na Kalvarijo in napišem kako je ona doţivljala kriţev pot. Ali pa napišem intervju z njo.
 Napiši ali nariši postajo z aplikacijo na vsakdanje ţivljenje.
 Lahko se ustavimo pri eni od oseb in se pogovorimo o njeni drţi, krepostih ali slabostih, ki jih je imela. Npr. Pilat, Marija, Simon, Veronika… Glej »Sluţimo v veselju«
 Vse te dejavnosti lahko usmerimo tako, da na koncu ure sestavimo kriţev pot in ga skupaj zmolimo. Lahko ga zmolimo tudi v cerkvi pri redni molitvi.
 Lahko uprizorimo posamezne postaje ali en evangeljski odlomek izrazimo s kretnjami tako ali podobno, kot je to predlagano v knjigi »Izraţanje evangelija s kretnjami« primer

Ta vnos je bil objavljen v KATEHEZA I. TRIADA. Zaznamek za trajno povezavo.